Zpět na: Dezinfekce a nemoci včel

Kyselina octová - 80%

190,00 Kč
bez DPH: 157,02 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 0217
Kyselina octová vhodná k boji v zavíječem voskovým. Páry kyseliny octové okamžitě ničí vajíčka a můry. Larva zvláště v kokonu, je odolnější a musí být vystavena parám déle ...

Kyselina octová - 80%


Kyselina octová vhodná k boji v zavíječem voskovým. Páry kyseliny octové okamžitě ničí vajíčka a můry. Larva zvláště v kokonu, je odolnější a musí být vystavena parám déle. Z tohoto důvodu musí být plásty ošetřeny okamžitě po vyjmutí ze včelstev, než se vajíčka vyvinou do larev. Kyselina octová současně působí i na spory prvoka Nesema apis. Na 1 m3 prostoru se jí použijí asi 2 litry. Nevýhodou použití ledové kyseliny octové Je její agresivita ke kovům.

Systematický název kyselina ethanová je bezbarvá kapalina. Teplota tání 16,6 °C. Teplota varu 117,9 °C. Teplota vzplanutí 43 °C. Teplota vznícení 427 °C.

Kyselina octová je druhá nejjednodušší jednosytná organická (karboxylová) kyselina. Je to za normálních podmínek bezbarvá kapalina ostrého zápachu, dokonale mísitelná s vodou, s ethanolem i dimethyletherem. Její vodný roztok o koncentraci přibližně od 5 % do 8 % se nazývá ocet.

Vyskytuje se běžně v rostlinách, a to jak jako volná kyselina, tak ve formě solí (octanů). Ve větším množství je obsažena v kvasícím ovoci, jako následný fermentační produkt přeměny sacharidů.

Kyselina octová je jednou z nejvýznamnějších průmyslových organických surovin. Používá se v laboratoři i v chemickém průmyslu jako významné rozpouštědlo při přípravě čistých chemických sloučenin. Ve srovnání s průmyslovými aplikacemi, spotřeba kyseliny octové ve formě octa v kulinářských aplikacích pro okyselování jídel a při konzervaci zeleniny je zcela zanedbatelná. Další použití v domácnosti nachází díky své kyselosti a schopnosti rozpouštět uhličitany jako součást čisticích přípravků, zejména pro odstraňování vodního kamene. V zemědělství je vedle kyseliny mravenčí používána jako přísada ke konzervaci siláže, kde zesiluje baktericidní a fungicidní účinek kyseliny mléčné, spontánně vznikající při kvašení rostlinného materiálu.

Kyselina octová - 80% dovoz Polsko
U kyseliny octové doporučujeme osobní odběr či jinou formu dopravy dle domluvy.

Standardní vety o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina, páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte páry.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchnete ústa. Nevyvolávejte zvracení.
P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
Muže explodovat za přítomnosti vzduchu v parách/v plynném stavu při zahřívání. Škodlivý účinek na vodní
organismy vzhledem ke změně pH.

Popis první pomoci:
Nutnost okamžité lékařské pomoci: nutná v případě požití.
Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch., nenechat ho chodit! Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. Postříkat polyethylenglykolem 400. Vyhledat lékařskou pomoc.
Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: vypláchnout ústa a vypít velké množství vody. K pití se nesmí postižený nutit. Nevyvolávat zvracení (nebezpečí perforace jícnu a žaludku). Nepokoušet se o neutralizaci. Ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky. Způsobuje těžké poleptání. Páry silně leptají a dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Kyselina octová - 80%
190,00 Kč

Dostupnost: skladem