Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Přihlášení

nebo

Surveillance varroázy

V následujícím příspěvku bych rád volně navázal na předchozí, týkající se léčení varroázy. V minulém příspěvku jsem konstatoval, že nařízená léčení jsou účinná, pokud jsou prováděna ve správný čas a správně. Řada včelařů hodnotí Státní veterinární správu (SVS) stále jako málo aktivní bez zájmu o včely. Jsou včely pro SVS „obtížný hmyz"? Chtěl bych se s Vámi podělit o to, jak to vidím já, dálkový víkendový včelař, starající se o 30 včelstev umístěných 500 - 625km od svého bydliště.

Vloni na jařejsem se pozastavil nad dokumenty vydanými SVS nesoucími titul Prevence a tlumení varroázy včel a Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném riziku přemnožení roztočů, protože ukládala Okesním organizacím Českého svazu včelařů (OO ČSV) a jiným zájmovým sdružením (JZS) provádět monitoring varroázy a její výsledky hlásit SVS. Obavu jsem měl především ze svých omezených možností, pokud bych se měl vloni a během nadcházející sezóny pravidelně podílet na monitoringu nákazy.

Po prostudování nařízení а к němu se vztahujících dokumentů jsem zjistil, že Předsednictvo republikového výboru ČSV dokument projednalo 19.4.2011. Bohužel se toho ze zápisu, zveřejněném na webu, mnoho nedozvíme. Myslím, že toto je jedna z věcí, ve které by nové vedení poměrně jednoduše mohlo sjednat nápravu. Vezměme si konkrétní příklad nařízení SVS ze 4.5.2011 číslo jednací SVS / 2476 /2011. Bod 4 zápisu zní: Předsednictvo Republikového výboru: 4. PROJEDNALO: Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy při zvýšeném výskytu roztoče Varroa destructor (materiál zaslala SVS ČR к připomínkám).

Osobně jsem z tohoto vyjádření vydedukoval, že se předsednictvo toutou nesporně zásadní otázkou na svém jednání zabývalo, pravděpodobně zaúkolovalo Komisi pro zdraví včel к přípravě připomínek. Bohužel її do dnešního dne není o naplnění tohoto naprosto zásadního dokumentu ve zveřejněné dokumentaci ani v časopisu včelařství ani z minka. Dokument sice ve Včelařství publikován byl, ale bez pokynů к naplnění nařízení v rámci ČSV. Co to pro nás řadové včelaře znamená? My přece tvoříme okresní organizace a jiná zájmová sdružení (JZS). Obávám se, že ve svém důsledku mohou následky v nějaké podobě potkat každého z nás. A to pouze proto, že vedení svazu a jiných zájmových sdružení nesplnili svoji povinnost, nerealizovali nařízení SVS. ČSV podle publikovaných zápisů zjednání pravděpodobně naplnění nařízení SVS ukončilo jeho prodiskutováním a připomínkováním, o JZS nemám informace žádné. Pojednání Republikového výboru jsem se zprostředkovaně dozvěděl, že Komise pro zdraví včel svazu zvažuje svoji vlastní cestu к naplnění výše uvedeného nařízení. Bohužel opět bez detailů. Můžeme pouze doufat, že loňská diskuze nebude pokračovat a skončí reálným sběrem údajů pro SVS. Ta by konečně po mnoha letech mohla přestat vydávat nařízení к tlumení varroázy pouze na základě pohledu do křišťálové koule a podle výsledků vyšetření vzorků zimní měli, které neukáže vše o nákazové situaci v podletí následujícího roku, kdy se bude rozhodovat o stavu včelstev na zimu.

Oslovil jsem jeden vybraný Okresní výbor, kde jsem se od předsedy dozvěděl, že se bude přece odesílat hlášení po první fumigaci. Po vysvětlení jsem zjistil, že se jedná o hlášení účinnosti letního ošetření Gabonem. Okresní výbor, nebo alespoň jeho předseda vůbec nevěděl, že SVS vydala nařízení к sezóně 2011-2012. Naopak přešel svižně do protiútoku a zaslal mně nařízení místně příslušného krajského veterináře, ve kterém se uvádí, že vzhledem к dobré nákazové situaci v onom kraji se letní ošetření kyselinou mravenčí nebo Gabonem bude provádět v roce 2011 dobrovolně, cituji: „Léčba nižší intenzity varroázy včel v pozdním jaru a v letním období všemi aplikačními formami kyseliny mravenčí, jenž nezanechává žádná rezidua v medu ani ve vosku, je dobrovolná a nepodléhá žádným omezením. Rovněž tak případná léčba přípravky GABON PA-92 proužky a. u. vet. nebo GABON PA 1,5 mg proužky do úlů a. u. vet. je dobrovolná, s tím, že tyto preparáty musejí být aplikovány co nejdříve po posledním odběru medu a nelze je, vzhledem ke skutečnosti, že zanechávají rezidua v medu a vosku, využít pro jarní ošetření včelstev.11

Jako lékaře mě napadla ihned otázka, proč vlastně musí Gabony předepisovat veterinární lékař, když jejich aplikaci jindy ponechá na libovůli včelařů? Pokud jde o realitu podzimu 2011, mám takový pocit, že včelstva v daném kraji vyhodnocení SVS prostě nečetla, mnoho jich klidně proti předpokladům SVS zesláblo a některá uhynula. To je ovšem jediná chyba jedné krajské SVS, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že ředitel SVS České republiky upozornil na možnost přemnožení roztoče v roce 2011. Nařídil, aby do nařízení mimořádných veterináních opatření krajských veterinárních správ pro rok 2011 až jaro 2012 byly začleněny Zásady zvýšení účinnosti stávajícího systému tlumení varroázy. Dále uvedl, že zvýšenou pozornost vyžaduje i kontrola možné rezistence roztočů. Hlavní prohřeškyjsou na straně ČSV a JZS. V minulém příspěvku jsem nastínil i řešení vedoucí к naplnění nařízení SVS. Jde o provádění monitoringu intenzity nákazy, vyhodnocení situace, hlášení SVS, zpětnou vazbu včelařům a včasné zahájení léčení tedy Surveillance varroázy.

Program Surveillance varroázy

Termín surveillance se zjednodušeně používá pro označení sběru všech dostupných informací v našem případu o průběžným vyhodnocováním získaných dat a včasné realizaci opatření zabezpečující kontrolu onemocnění. Tato opatření spočívají především ve včasném informování chovatelů včel i SVS o zhoršené situaci a následném provedení léčebných opatření dle rozhodnutí SVS.

Výhody tohoto přistupuje možné vysvětlit na příkladu vojenské Surveillance systému Nato, vyvinutého naším odloučeným pracovištěm v Mnichově (DEU). Systém sbírá kontinuálně údaje o příznacích nemocí, se kterými vyhledali ošetřujícího lékaře vojáci a další zaměstnanci během nasazení v misi. Soubor příznaků, odborně symptomů, se liší podle druhu onemocnění a je typický pro dané onemocnění. Pokud byli nasazeni vojáci různých národů, velmi často se stávalo, že počty nemocných byly u jednotlivých národů tak malé, že se na jejich základě nedalo včas zjistit zhoršení situace, která vedla mnohdy i ke vzniku epidemie. Vyhodnocení všech jednotlivých hlášení od zúčastněných národů umožnilo včas odhalit počátek vznikající epidemie a provést včasná opatření a tím předejít mnoha onemocněním. Systém byl testován i v civilním prostředí Francouzské Guajany, kde dokázal odhalit epidemii horečky Dengue o 5 týdnů dříve než místní státní zdravotnictví.

Jak připravit systém pro sledování a kontrolu varroázy?

Hned úvodem zdůrazňuji potřebu zahájení sběru a vyhodnocování dat před snahou o vytvoření „dokonalého systému11 za pomoci mnohaletých nekonečných diskuzí a následnému spuštění sběru. Pokud bychom pro začátek realizovali sběr dat v souladu s nařízením SVS ze 4.5.2011 číslo jednací SVS / 2476/2011 а к němu stanovili základní parametry sledovaných včelstev, můžeme již v průběhu letošní sezóny výrazně přispět ke zlepšení nákazové situace. Pokud bychom např. do sledování zařadili maximálně silná včelstva umístěná na nejteplejších a snůškově nadprůměrných stanovištích daných regionů, tak na základě získaných dat je většina včelařů schopna včas zahájit léčení v případě zjištěného přemnožení roztočů. To vyplývá ze silné provázanosti rozsahu plodování a množení roztoče. Další informace budou samozřejmě vyplývat z analýzy získaných dat a modelů vývoje populace roztočů.

К tomu by bylo výhodné zaznamenávat maximální denní teploty v průběhu ledna až června. Úplně jednoduše můžeme modelování vysvětlit tak, že veterinární lékaři jsou schopni podle dynamiky množení roztočů a např. koincidence virových nákaz předpovědět, kdy dojde к hraničnímu pomnožení roztočů. К vytvoření a zpřesnění zmíněných modelů je však potřeba analyzovat co nejvíce reálných dat. Reálná data jsou zatížena chybami, proto není možné se spoléhat na literární údaje nebo čistě matematické modely. Na základě vyhodnocení shromážděných dat by se upravovaly požadavky na sbíraná data. Ke sběru a vyhodnocování stačí pro začátek klidně i tužka a papír nebo jednoduchá excelová tabulka. Začít bychom měli se sběrem v souladu s nařízením SVS nejpozději začátkem června 2012!
Jak provádí monitoring v praxi jedna základní organizace v Čechách?

Kde kdo mne přesvědčuje, že zorganizovat plošné celoroční sledování spadu samiček Varroa destructor (dále V. d.), je velmi náročné a takřka nemožné. Seznámil jsem se však s předsedou ZO ČSV, která monitoruje spad V. d. již 4 roky a nejen to. Zřídili si jakousi informační službu. V ní působí dva, tři zkušení včelaři, kteří shromažďují a vyhodnocují za celou ZO data, které jim od června do září dodávají místní včelařští důvěrníci. Na varovné signály od včelařských důvěrníků ihned reagují, zpravidla kontrolou přímo na místě a podle situace navrhují léčebná opatření. Velice mne např. překvapilo, že tato organizace již na začátku června loňského roku zachraňovala jednu včelnici. Její včelařští důvěrníci dostali písemné varování s návrhem na opatření ve svých obvodech již v červnu a červenci. Naproti tomu ČSV, o. s. i přes varovné signály z řad včelařů i jeho některých členů PRV, mlčel. Na hrozící nebezpečí v podobě přemnožení kleštíka a vyššího výskytu virů nereagoval a svým členům tak nepřímo způsobil mnohamilionové ztráty na včelstvech. Organizace, o které píši, vybavila své včelařské důvěrníky zasíťovanými podložkami a kyselinou mravenčí. Pořádá kurzy, semináře a přednášky, na kterých své členy vzdělávají především v oblasti boje s kleštíkem i ostatními nemocemi. Při svých zásazích v průběhu roku proti V. d. upřednostňují kyselinu mravenčí. Tímto opatřením její členové zvyšují pravděpodobnost vysoké účinnosti podzimního ošetření. Přesto tento předsedaje se svými výsledky spíše nespokojen než spokojen a snaží se členy ZO motivovat к větší pečlivosti. Protože se nejedná o ojedinělou organizaci (jmenoval mi ještě další dvě ZO, které v rámci 00 postupují podobně), domnívám se, že to jsou příklady hodné následování.

Cožpak nemáme v každé ZO ČSV 2 - 3 svědomité včelaře, kteří by podobnou signalizační službu pro svojí ZO zabezpečovali?

V boji proti V. d. jsme totiž na jedné lodi. Zalajdačení jednoho může znamenat ztráty i druhého včelaře nebo ho ochránění jeho včel stojí více úsilí.

Domnívám se pokud nepůjdou příkladem vrcholní funkcionáři svazu, 00 a ZO ČSV, je téměř nemožné úspěšně motivovat к činnosti členskou základnu. Manažeři říkají, že vítěz má vždy nějaký plán, avšak poražený samé výmluvy. Výmluv jsme za posledních několik let slyšeli mnoho. Nyní nastal čas vše řádně připravit a hlavně provést. Také toto by mohla být výzva pro nové vedení ČSV, o.s., které bylo zvoleno 14.1.2012.

Pro časopis včelařství
MUDr. Radek Hubač


 

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2021. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP