Společnost JaHan s. r. o., internetový prodejce včelařských potřeb na webové stránce: www.jahan.cz (dále jen "Poskytovatel záruky") se sídlem v Praze 4, Česká republika, IČ: 24816191, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka: AZ C 176911, zastoupená jednatelem: Jiří Jansa, předkládá svým zákazníkům v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771 o některých aspektech týkajících se smluv o prodeji zboží, které se vztahují pouze na hmotné movité věci, které jsou zbožím (dále jen "Směrnice"), Zákonem č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku (dále jen "ObZ"), následující

Prohlášení o obchodní záruce

Poskytovatel záruky ve smyslu ust. § 2114 ObZ poskytuje svým zákazníkům-spotřebitelům, kteří uzavřeli kupní smlouvu v období od 01. 01. 2002, záruku za jakost zboží v délce 2 let a za podmínek obchodní záruky, uvedených v tomto prohlášení.

Pokud se prodávající a spotřebitel dohodnou na jiné lhůtě, než je uvedeno na obalu, např. u včelích produktů, je rozhodující dohoda prodávajícího a spotřebitele.

Definice ve smyslu Článku 2 Směrnice

 1. Zbožím jsou veškeré hmotné movité předměty, měli by splňovat požadavky dohodnuté mezi prodávajícím a spotřebitelem v kupní smlouvě. Mezi tyto požadavky patří množství, kvalita, druh a popis zboží, jeho vhodnost pro určitý účel, jakož i dodání zboží s dohodnutým příslušenstvím a pokyny. Podle článku 6 Směrnice musí zboží splňovat subjektivní požadavky na shodu a podle článku 7 Směrnice objektivní požadavky na shodu již v okamžiku dodání spotřebiteli. Nesoulad může být způsoben také nesprávnou instalací zboží, pokud:
  » instalace je součástí kupní smlouvy a byla provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost, nebo
  » instalaci, kterou měl provést spotřebitel, provedl spotřebitel a nesprávná instalace byla důsledkem nedostatků v návodu k instalaci, který poskytl prodejce.

 2. Funkčností je schopnost zboží plnit své funkce s ohledem na svůj účel.

 3. Obchodní zárukou je jakýkoli závazek prodávajícího nebo výrobce vůči spotřebiteli přesahující záruční povinnost prodávajícího, vyplývající ze zákona a spočívající v tom, že mu vrátí zaplacenou cenu nebo. že zboží vymění, opraví, nebo zařídí jeho servis, pokud zboží neodpovídá údajům, nebo jakýmkoli jiným požadavkům, které se netýkají splnění zákonných podmínek.

 4. Trvanlivostí je schopnost zboží zachovat si požadované funkce a výkonnost při obvyklém používání.

Podmínky obchodní záruky

 1. V souladu s ust. § 2115 ObZ začíná běžet záruční doba pro obchodní záruku.
  » od dodání zboží kupujícímu;
  » pokud bylo zboží odesláno na základě smlouvy, začíná běžet od dodání zboží do místa určení;
  » pokud má být zakoupené zboží uvedeno do provozu jinou osobou než prodávajícím, začíná dvouletá záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu;
  » pokud kupující objednal uvedení do provozu do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl potřebnou součinnost k provedení servisu, začíná dvouletá záruční doba běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

 2. Územní rozsah obchodní záruky je v rámci České republiky.

 3. Pokud se na zakoupeném zboží vyskytne vada, závada nebo poškození v období 2 let od data v jednom z případů uvedených výše v odstavci 1, poskytneme vám v rámci obchodní záruky jednu z následujících služeb dle našeho uvážení:
  » bezplatnou opravu zboží, resp.
  » bezplatnou výměnu zboží za rovnocenné zboží.
  Důležité upozornění: Obchodní záruka vás neomezuje v uplatnění zákonné záruky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v případě vad, poruch, poškození u prodávajícího a máte právo ji bezplatně využít. Práva z vadného plnění ve smyslu ObZ vůči nám nejsou tímto Prohlášením o obchodní záruce dotčena.

 4. Na oznámení vad, škody a uplatnění práva z vadného plnění se přiměřeně použijí ustanovení § 2172 a 2173 ObZ.

 5. V případě poškození zboží se obchodní záruka nevztahuje na:
  » běžné opotřebení;
  » nesprávné nebo nevhodné zacházení;
  » nedodržení bezpečnostních opatření;
  » použití síly (např. údery)
  » pokusy o opravu svépomocí
  » povětrnostní vlivy (teplo, vlhkost atd.).

 6. Předpokladem pro uplatnění reklamace zboží s obchodní zárukou je posouzení vadného, poškozeného zboží, které nám zašlete na adresu uvedenou v tomto prohlášení. Zajistěte, aby se zboží při přepravě nepoškodilo, a to tak, že jej bezpečně zabalíte. Ke zboží přiložte kopii faktury, abychom mohli zkontrolovat, zda byla dodržena dvouletá lhůta. Bez kopie faktury můžeme reklamaci zamítnout. Zboží můžete přinést také osobně. V případě oprávněné reklamace vám nevzniknou žádné náklady na dopravu, uhradíme vám veškeré náklady spojené se zasláním zboží k nám.

 7. Zboží s obchodní zárukou vyřizujeme zdarma. Poskytovatel záruky uhradí veškeré náklady na dopravu. Pokud je pro zaslání zboží nutné provést jeho demontáž za poplatek, nese poskytovatel záruky rovněž náklady nezbytné na demontáž.
  V případě uplatnění obchodní záruky kontaktujte poskytovatele záruky na adrese kamenné prodejny:

Včelařské potřeby Jahan s. r. o.
Újezd pod Troskami 65,
CZ - 512 63 Újezd pod Troskami
Česká republika.
Tel.: 737 440 616
E-Mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dostupné: v srpnu 2022