https://www.jahan.c/images/1/dotace-pro-vcelare-23-27.jpg

Včelařské dotace pro roky 2023-2027

28. února 2023 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., týkající se podmínek pro realizaci opatření ve včelařství a nabývající účinnosti od 1. března 2023.

Podle tiskového oznámení Ministerstva zemědělství ČR, vydaného u příležitosti schválení tohoto nařízení, bude v období do roku 2027 možné včelařům žádat každý rok o finanční podporu ve výši až 110 milionů korun. Polovina podpory bude pocházet z rozpočtu Evropské unie a druhá polovina z národního rozpočtu České republiky.

Změnil se název nařízení vlády. Dříve „Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh“, nyní „Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství“.

Také se lehce upravily druhy podporovaných opatření. Bylo dodáno jedno nové opatření, zatímco podpora pro tvorbu a vydání propagačního materiálu byla zrušena. Dále zůstává stejný dotační rok, definovaný jako období od 1. srpna do 31. července, navzdory původnímu záměru změnit ho na kalendářní rok.

Ohledně jednotlivých opatření:

Školení pro včelaře a výstavnictví

Zařízení, která nabízejí včelařské vzdělávání, zůstávají i nadále žadateli a administrátory vzdělávacích akcí a podpory včelařských kroužků. Navíc se rozšířil rozsah témat vzdělávacích akcí o ekologii včel a životního prostředí. Požadavky na kvalifikaci lektorů a další podmínky podpory se nezměnily. Podpora pro pořádání nebo účast na výstavách zůstává zachována, s maximálními výšemi dotací podle příloh nařízení vlády č. 4 a 5. Spolky organizující výstavy musí mít nejméně 100 členů-včelařů a míra jejich spoluúčasti se zvýšila z 10 % na 20 %.

Podpora na pořízení nového zařízení, která byla dříve zahrnuta v rámci technické pomoci, je nyní prezentována jako samostatné opatření nazvané "dotace na investice do hmotného majetku". O dotaci mohou žádat spolky s minimálně 100 členy (předtím 500) nebo jednotliví chovatelé včel. Limity pro minimální částku žádosti byly sníženy z 20 000 Kč na 10 000 Kč, což by mělo přispět k větší účasti chovatelů a zvýšení čerpání financí. Příjemce musí nově pořízené zařízení udržet a provozovat po dobu minimálně pěti let od jeho nabytí. Seznam zařízení, na které lze získat dotace, zůstává nezměněn (příloha nařízení vlády č. 5 a 6), avšak maximální možné částky dotace na jednotlivá zařízení vzrostly o 20 %. Přitom procento dotace z reálně vynaložených nákladů kleslo z 90 % na 80 %, kde spoluúčast chovatele činí 20 %. Maximální celková částka dotace pro jednoho chovatele byla zvýšena ze 100 000 Kč na 150 000 Kč.

Boj proti včelím nákazám

Podpora je poskytována na úhradu nákladů spojených s nákupem veterinárních léčiv, která jsou registrovaná ÚSKVBL. Žádost mohou podat spolky mající nejméně 100 členů chovatelů včel. Dotovaná částka nyní činí 50 % pořizovací ceny léčiva, zatímco dříve to bylo 40 %. Tímto opatřením se zvyšuje dostupnost potřebných léčiv pro efektivní zvládání včelích nákaz.

Racionalizace kočování včelstev

Modernizace a efektivita kočování včelstev jsou podporovány prostřednictvím nově definovaných podmínek pro nákup zařízení, které nyní najdeme v přílohách nařízení vlády č. 7 a 8. Maximálně možné částky dotace na tato zařízení byly zvýšeny o 20 %, ale zároveň se procento dotace z reálně vynaložených nákladů snížilo z 90 % na 80 %, což znamená 20 % spoluúčast ze strany chovatele. O dotaci mohou žádat spolky s minimálně 100 členy (dříve 500) nebo jednotliví chovatelé. Minimální pořizovací hodnota zařízení pro kočování byla snížena ze 20 000 Kč na 10 000 Kč. Limit pro celkové čerpání byl zvýšen ze 150 000 Kč na 200 000 Kč.

Plemenářské práce

V oblasti plemenářských prací zůstává jako žadatel uznané chovatelské sdružení, specificky Český svaz včelařů, který je uznaným chovatelským sdružením pro včelu medonosnou kraňskou. Dotace se poskytuje na každou prodanou včelí matku, která byla odchována v rámci schváleného šlechtitelského programu. Dotace na jednu včelí matku byla zvýšena z 200 Kč na 300 Kč, což reflektuje nárůst nákladů na kvalitní šlechtění včel.

Analýza včelích produktů

Podpora je dostupná pro spolky s minimálně 100 chovateli včel. Dotace může být poskytnuta na maximálně čtyři rozbory, které provádějí akreditované laboratoře. Dle přílohy nařízení vlády č. 9, je možné získat dotaci na fyzikálně-chemický rozbor medu ve výši 1 300 Kč a nově i na analýzu pylového profilu medu, která je dotována 600 Kč. Dotace na rozbor medu na stanovení původce moru včelího plodu byla v rámci aktualizace nařízení zrušena.

Společná ustanovení

V případě, že celková výše oprávněných požadavků na dotaci přesáhne dostupné finanční prostředky, dojde k poměrnému snížení dotací pouze u následujících opatření: podpora výstav, investice do hmotného majetku a racionalizace kočování. U ostatních opatření nedochází k zkrácení dotací.

Pro opatření týkající se investic do hmotného majetku a racionalizace kočování platí, že chovatel včel musí být nejméně dva kalendářní roky před rokem, na který se vztahuje žádost o dotaci, zapsán v ústřední evidenci chovatelů včel. To efektivně vylučuje možnost získání dotace pro úplné začátečníky v těchto dvou oblastech.

Nově je stanoveno, že chovatel může získat dotaci na jednotlivé zařízení s pořizovací cenou vyšší než 10 tisíc Kč pouze jednou za pět let. Toto pravidlo platí pro opatření, která se týkají investic do hmotného majetku a racionalizace kočování. Toto omezení má zabránit opakovanému čerpání dotací na stejný typ zařízení.

Chovatel jako fyzická osoba má možnost být žadatelem pro opatření investice do hmotného majetku a racionalizace kočování. Toto je volitelné – chovatel může nadále žádat o podporu prostřednictvím spolku, nebo si může podat žádost sám přes portál farmáře.

Nařízení vlády je aplikovatelné již pro přechodné období od 1. ledna do 31. července 2023, s dalšími detaily a specifikacemi uvedenými v § 17 nařízení vlády.

Závěr

Tento článek nepokrývá veškeré podmínky pro čerpání finančních podpor na jednotlivá opatření ve včelařství. Zaznamenány jsou především změny ve srovnání s předešlou úpravou právních předpisů.

Pro úplné znění nového nařízení vlády č. 53/2023 Sb. navštivte naše webové stránky www.vcelarstvi.cz, kde v sekci „dotace“ najdete všechny relevantní informace. Dále doporučujeme sledovat web Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) na adrese www.szif.cz, kde budou brzy dostupné podrobné informace nezbytné pro podání žádosti o podporu v odvětví včelařství.

Z časopisu včelařství: Mgr. Jarmila Machová